Kontakt :
Tel.+48 501 257 294
e-mail: biuro@bussline.pl


 1. Postanowienia ogólne.
  1. Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. 2000 Nr 50 poz. 601, z późn. zmian.), Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 z późn. zmian), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011r. dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004, Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24.02.2006 r. w sprawie ustalenia stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz.U. 2006, Nr 38, poz 266). Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 Nr 1137).
  2. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
   1. Zamawiający - osoba lub podmiot korzystający z usług przewozu na podstawie zamówienia.
   2. Przewoźnik - firma wykonująca przewóz Pasażerów autokarem na podstawie zezwoleń i licencji wydanych przez właściwe organy administracji publicznej, nazwa Przewoźnika podana jest w zamówieniu lub umowie.
   3. Pasażer - osoba korzystająca z usługi przewozu.
   4. Zamówienie - jest to umowa zawarta pomiędzy Przewoźnikiem a Zamawiającym.
   5. Umowa przewozu- jest to umowa zawarta pomiędzy Przewoźnikiem a Zamawiającym.
  3. Postanowienia Regulaminu stosuje się do pasażerskich przewozów autokarowych wykonywanych przez Przewoźnika.
  4. Złożenie zamówienia lub podpisanie umowy przewozu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Zamawiający
  1. Zamawiający odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi w tym szczególnie za zniszczenia wyposażenia autokaru.
  2. Zamawiający odpowiedzialny jest za Pasażera, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza autokar. Jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów, które musi ponieść Przewoźnik w celu całkowitego naprawienia szkody. W przypadku, gdy wyrządzenie szkody spowodują wyłączenie autokaru z eksploatacji, to Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowo na rzecz Przewoźnika kary umownej w kwocie 1000 PLN za każdy dzień wyłączenia autokaru z eksploatacji.
  3. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z usługi przewozu jest on zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty:
   10 % od ceny usługi w przypadku gdy przewóz miał nastąpić po minimum 14 dniach
   20% od ceny usługi w przypadku gdy przewóz miał nastąpić po minimum 7 dniach
   50% od ceny usługi gdy przewóz miał nastąpić w terminie do 7 dni.
  4. Zamawiający zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w wysokości 10% od Ceny usługi w terminie do 3 dni od daty złożenia zamówienia.
  5. Przesłanie zamówienia listownie lub za pomocą poczty elektronicznej oraz potwierdzenie go przez przewoźnika jest jednoznaczne z rezerwacją i obowiązujące dla wszystkich stron.
  6. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty wynikającej z faktury za przewóz w terminie określonym w ww. fakturze, przy czym ww. termin oznacza datę zaksięgowania na rachunku Przewoźnika.
 3. Pasażer
  1. Pasażer ma obowiązek spełniać wszystkie wymagania związane z podróżą, tj. posiadać ważne dokumenty wyjazdowe, wjazdowe i inne uprawniające do odbycia podróży (dowód osobisty, paszport, wizy). Pasażer ponosi całkowitą odpowiedzialność za brak ww. dokumentów
  2. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu i komfortu podróżowania, oraz stosować się do zaleceń obsługi pojazdu.
  3. W przypadku, gdy autokar jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa Pasażer jest zobowiązany do korzystania z tych pasów podczas podróży.
  4. Zgodnie ze zmianą Ustawy Prawo o ruchu drogowym, która weszła w życie w dniu 15.05.2015r., w autokarach nie ma obowiązku przewożenia dzieci w fotelikach ochronnych.
  5. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby małoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna w chwili, kiedy znajdują się one poza autokarem.
  6. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się mogą w trakcie pobytu Pasażera w autokarze. Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody Pasażera powstałe poza autokarem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.
 4. Przewoźnik
  1. Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w autokarze lub odmówić dalszego przewozu, w przypadku, gdy Pasażer:
   1. nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu,
   2. znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np.: narkotyków),
   3. znajduje się w stanie lub zachowuje się w sposób, który mógłby negatywnie wpływać na bezpieczeństwo lub komfort podróży podróżnych. Skutki prawne wymienionych sytuacji ponosi Pasażer oraz Zamawiający.
  2. W autokarach zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych i innych środków odurzających, oraz palenie tytoniu.
  3. Zabrania się przewozu zwierząt na pokładach autokarów.
  4. Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, , ale z przyczyn niezależnych od niego, nie może tego zagwarantować.
  5. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (np. kontrole celne, kontrole policyjne, kontrole ITD) lub innymi czynnikami niezależnymi od Przewoźnika (np., warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych).
  6. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do realizacji przewozu autokarem zastępczym - innym niż przewoźnika.
  7. W przypadku zerwania umowy lub zamówienia przez Przewoźnika jest on zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty:
   10 % od ceny usługi w przypadku gdy przewóz miał nastąpić po minimum 14 dniach
   20% od ceny usługi w przypadku gdy przewóz miał nastąpić po minimum 7 dniach
   50% od ceny usługi gdy przewóz miał nastąpić w terminie do 7 dni.
 5. Reklamacje
  1. Wszelkie reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować pisemnie (listem poleconym) na adres Przewoźnika, w okresie trzech miesięcy od zaistnienia okoliczności będących przedmiotem reklamacji.
  2. Osobą uprawnioną do składania reklamacji jest Zamawiający bądź jego pełnomocnik.
  3. Reklamacje złożone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane.
  4. Przy zgłoszeniu reklamacji należy opisać zaistniałe okoliczności, zastrzeżenia, doznane szkody oraz określić sposób rekompensaty.
  5. W terminie 30 dni od dostarczenia reklamacji Przewoźnik rozpatruje reklamację. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony do trzech miesięcy z zastrzeżeniem powiadomienia Zamawiającego o przyczynach wydłużenia terminu do rozpatrzenia reklamacji. Zawiadomienie to winno nastąpić przed upływem 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Przewoźnika.
  6. Warunki składania i szczegółowy tryb rozpatrywania reklamacji regulują przepisy wykonawcze do Ustawy Prawo Przewozowe.
 6. Postanowienia końcowe
  1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ujęte w punkcie 1.1 oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmian.).
  2. Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.